Quản lý dự án để giám sát việc lập kế hoạch thiết kế xây dựng và đầu tư dự án từ đầu công trình đến khi hoàn tất. Mục đích của Quản lý dự án là để kiểm soát thời gian của một dự án, chi phí và chất lượng. Quản lý dự án tương thích với tất cả các hệ thống phân phối dự án, bao gồm thiết kế – nhà thầu xây dựng, thiết kế xây dựng, quản lý độ an toàn và rủi ro và đối với các quan hệ đối tác.