Công ty Suspro cung cấp các dịch vụ tư vấn môi trường như sau:

  •  Viết kế hoạch bảo vệ môi trường;
  •  Viết báo cáo đánh giá tác động môi trường;
  • Viết báo cáo giám sát môi trường định kỳ;
  • Lập hồ sơ xin giấy phép xả thải;
  • Lập hồ sơ nghiệm thu hoàn thành hạng mục bảo vệ môi trường với cơ quan chức năng;